Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou závazným dokumentem, který určuje pravidla používání služeb poskytovaných Rafaelovy Masážní Salóny a jsou nedílnou součástí smlouvy mezi provozovatelem a klientem. Provozovatelem a správcem webové stránky masazeurafaela.cz je Lenka Novotná se sídlem Horní Heřmanice 1, 783 57 Hlubočky, Česká republika, IČ: 12345678, která je poskytovatelem masážních a souvisejících služeb. V dalším textu se budou pravidla a podmínky pro užití služeb masážního salónu podrobně rozebírat ve snaze zajistit vzájemně výhodné, transparentní a férové jednání. Zaznamenáno bude i právní rámec, pod který se masážní služby řadí, stejně jako postupy k řešení případných sporů. Klient přijetím těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí s veškerými pravidly zde uvedenými a zavazuje se je dodržovat.

Registrace a ochrana osobních údajů

Klient se zavazuje, že při registraci na webové stránce masazeurafaela.cz poskytne pravdivé a úplné osobní údaje potřebné k využití služeb salónu. Provozovatel se zavazuje tyto údaje chránit v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů klientů je prováděno výhradně pro potřeby objednání a realizace služeb, nikoliv pro další komerční využití. Klient má právo kdykoliv požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány, má právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Plný text ochrany osobních údajů bude dostupný na webové stránce.

Poskytování služeb

Služby masážního salónu Lenka Novotná jsou poskytovány na základě předchozí objednávky prostřednictvím webové stránky nebo telefonicky. Provozovatel se zavazuje poskytovat masážní a přidružené služby v nejvyšší možné kvalitě, přičemž vynaloží veškeré úsilí o dosažení maximálního prospěchu a spokojenosti klientů. V případě nečekaných událostí, jako jsou technické závady či nemoc provozovatele, může dojít k přesunutí již domluvených termínů, o čemž bude klient informován v co nejkratším časovém předstihu. V případě porušení smlouvy nebo podmínek ze strany klienta si provozovatel vyhrazuje právo službu neposkytnout bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

Storno podmínky a reklamace

Provozovatel poučuje klienty o možnosti storna objednané služby nejméně 24 hodin před domluveným termínem, tím se vyhne účtování storno poplatků. Reklamace týkající se kvality poskytnutých masážních služeb je nutno uvést do 3 pracovních dnů po poskytnutí služby, s podrobným popisem předmětu reklamace a důvodů nespokojenosti. Provozovatel se zavazuje takové reklamace vyřídit v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a e-commerce směrnicemi, a to bez zbytečného odkladu.

Úpravy a změny obchodních podmínek

Provozovatel salónu Lenka Novotná si vyhrazuje právo kdykoliv měnit nebo doplňovat obchodní podmínky. Každá taková změna bude včas a náležitě oznámena na webové stránce masazeurafaela.cz, a to minimálně 30 dnů před její účinností. Klienti jsou povinni se se změněnými podmínkami seznámit a rozhodnout, zda s nimi i nadále souhlasí a budou využívat služby salonu. Pokud klient s aktualizovanými podmínkami nesouhlasí, je jeho právem od smlouvy odstoupit.

Kontaktní údaje

Provozovatel masážního salónu Lenka Novotná poskytuje pro komunikaci s klienty a řešení případných dotazů či stížností následující kontaktní údaje:
Adresa: Horní Heřmanice 1, 783 57 Hlubočky, Česká republika
E-mail: [email protected]
Veškeré podněty a zpětné vazby jsou vítány a budou využity k neustálému zlepšování služeb salónu.

Napsat komentář